Current Articles

V. Shoba, Kavisa Ghosh , K. Krishnapriya, and C. Elanchezhiyan

View : 0

Downloads : 0

pdf View PDF

View : 30

Downloads : 30

Size : 511KB

R. Sudha and M. Rajasekara Pandian

View : 0

Downloads : 0

pdf View PDF

View : 16

Downloads : 16

Size : 795KB

V. Shoba

View : 0

Downloads : 0

pdf View PDF

View : 27

Downloads : 27

Size : 314KB

Sakthidasan, V., Pugazhendy, K., Tamizhazhagan, V. and Jayanthi

View : 1

Downloads : 1

pdf View PDF

View : 45

Downloads : 47

Size : 371KB

Reeti Panchal, Sudesh Rani, Poonam and Manju

View : 0

Downloads : 0

pdf View PDF

View : 17

Downloads : 17

Size : 664KB

M. Fazildheen, A. Maharajan, V. Ganapiriya and A. Amsath

View : 0

Downloads : 0

pdf View PDF

View : 37

Downloads : 43

Size : 522KB

Muthu Kasinathan, Jayapal Subramaniam, Chakravarthy Elanchezhiyan, Samivel Kanthammal and Mayakrishnan Vijay

View : 2

Downloads : 1

pdf View PDF

View : 17

Downloads : 19

Size : 522KB

Anshu Raj, Reeti Panchal and Sudesh Rani

View : 3

Downloads : 2

pdf View PDF

View : 33

Downloads : 31

Size : 593KB

Nada A. Ibrahim, Ehssan A. Hassan, Tarek I. Moawad and Mahi A. Ghobashy

View : 2

Downloads : 1

pdf View PDF

View : 54

Downloads : 53

Size : 563KB

Shanthi Y Pon Indira and R. James

View : 0

Downloads : 0

pdf View PDF

View : 25

Downloads : 25

Size : 724KB

M. Asrar Sheriff and K. Altaff

View : 2

Downloads : 4

pdf View PDF

View : 111

Downloads : 107

Size : 161KB

K. Shameem Rani, V. Selvi , S. Nagarajan and K. Duraikannu

View : 0

Downloads : 5

pdf View PDF

View : 102

Downloads : 99

Size : 762KB

P. Bujjamma and P. Padmavathi

View : 1

Downloads : 9

pdf View PDF

View : 111

Downloads : 102

Size : 801KB

Kamala, P., Anusha, I. and M. JagadishNaik

View : 1

Downloads : 8

pdf View PDF

View : 119

Downloads : 111

Size : 829KB

S. Jain, Mansoor Majeed Lone and Shama Ruksha

View : 1

Downloads : 9

pdf View PDF

View : 125

Downloads : 116

Size : 215KB

K. Prabakaran and S. Rajalakshmi

View : 3

Downloads : 14

pdf View PDF

View : 191

Downloads : 177

Size : 376KB

Geetanjli sahni and Soniya sharma

View : 1

Downloads : 14

pdf View PDF

View : 168

Downloads : 167

Size : 640KB

C. Anitha, M.R. Basil-Rose and P.T. Arokya Glory

View : 1

Downloads : 13

pdf View PDF

View : 217

Downloads : 204

Size : 233KB

C. Anitha and Sr. M.R. Basil Rose

View : 2

Downloads : 17

pdf View PDF

View : 166

Downloads : 149

Size : 417KB

Samyvel Periyasamy and Kandasamy Prabakar

View : 2

Downloads : 18

pdf View PDF

View : 253

Downloads : 235

Size : 380KB

Bharat Pandram and Vipul Keerti Sharma

View : 3

Downloads : 33

pdf View PDF

View : 282

Downloads : 249

Size : 516KB

Batra, S.

View : 7

Downloads : 34

pdf View PDF

View : 319

Downloads : 288

Size : 741KB

Sanjay Singh and Rashmi Sisodia

View : 5

Downloads : 30

pdf View PDF

View : 344

Downloads : 314

Size : 351KB

Hemalatha P., Martin, P., Rajasekarapandian, M. and Senthilkumar, B.

View : 20

Downloads : 45

pdf View PDF

View : 400

Downloads : 355

Size : 605KB